next up previous contents index
Next: 2. Sun-Workstations und CDE Up: Brückenkurs Informatik an der BerlinSkript Previous: Vorwort

1. Einführung


next up previous contents index
Next: 2. Sun-Workstations und CDE Up: Brückenkurs Informatik an der BerlinSkript Previous: Vorwort
Autor: faensen@inf.fu-berlin.de